Algemene voorwaarden

Houdbaarheid

Het snoep en chocolade worden verstuurd met een ruime houdbaarheid.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Geboortesnoepjes.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Geboortesnoepjes.nl en afnemer.

 • De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene leveringsvoorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Geboortesnoepjes.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 • Indien blijkt dat door Geboortesnoepjes.nl gedurende kortere of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Geboortesnoepjes.nl deze voorwaarden soepel mocht blijken te hebben toegepast.

Artikel 2. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Geboortesnoepjes.nl opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3. Prijs

De prijzen van alle producten die via deze internetsite kunnen worden besteld worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden/zijn opgelegd, tenzij anders is vermeld. De prijzen van de producten die op deze internetsite zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 4. Levering

Binnen Nederland bedragen de verzendkosten € 4,95. Voor België bedragen de verzendkosten € 7,95. Vanaf € 75 euro vervallen de verzendkosten.

 • Wij proberen de bestellingen de volgende dag te verzenden, deze komen dan de werkdag daarna bij u aan.
 • Overschrijding van de door Geboortesnoepjes.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 • Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient zij een e-mail of brief te sturen aan Geboortesnoepjes.nl. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan afnemer geretourneerd.
 • Geboortesnoepjes.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid

De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren op de juistheid van de producten en op de juiste hoeveelheid. Indien dit niet het geval is, dient afnemer dit binnen 48 uur te melden bij Geboortesnoepjes.nl. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de goederen te hebben aanvaard.

 • De producten bestaan geheel of gedeeltelijk uit voeding derhalve is het niet mogelijk om producten te ruilen of te retourneren, echter indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Geboortesnoepjes.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 • Geboortesnoepjes.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden.
 • De op de website weergegeven producten van Geboortesnoepjes.nl zijn voorbeelden van de daadwerkelijke producten. Het daadwerkelijk door u te ontvangen product kan in details afwijken van hetgeen is getoond. Aan de in voormelde getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 • In geval een product uit meerdere kleurvarianten is samengesteld zijn de kleuren niet evenredig verdeeld.

Artikel 6. Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voorafgaande aan de levering te betalen.De betaling wordt afgehandeld via payment provider MultiSafePay.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Geboortesnoepjes.nl geleverde producten worden door afnemer volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Geboortesnoepjes.nl garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Communicatie

Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen afnemer en Geboortesnoepjes.nl, dan wel tussen Geboortesnoepjes.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen afnemer en Geboortesnoepjes.nl, is Geboortesnoepjes.nl niet aansprakelijk.

Artikel 9. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Geboortesnoepjes.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door afnemer dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Geboortesnoepjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10. Geschillen

Op overeenkomsten gesloten tussen Geboortesnoepjes.nl en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geboortesnoepjes.nl. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Disclaimer

De website van Geboortesnoepjes.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website zijn opgenomen, dan kan Geboortesnoepjes.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend. Geboortesnoepjes.nl kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.